Follow us on Facebook

Общи условия за ползване на modeska.bg

modeska.bg е интернет страница (наричана накратко Сайт), чийто създател и собственик е фирма Модеска ООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на дрехи, аксесоари и артикули през. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на количествата. Модеска ООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. При промяна на цената на определен продукт, старата цена се задрасква и до нея се посочва новата цена. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката modeska.bg Online shop е собственост на фирма Модеска ООД . Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Модеска ООД.

 

Определения

 

"Потребител" е всеки, който е заредил Интернет страницата на www.modeska.bg. "Дреха/Дрехи/Артикул/Артикули" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избраната Дреха/Дрехи/Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Модеска ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Дрехите/Артикулите от Сайта.

 

Декларация

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.modeska.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.modeska.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

Предмет на Общите условия

 

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.modeska.bg чрез Сайта.

 

Стоки, обект на продажба

 

Обект на продажба са Дрехите/Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Дрехите/Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.modeska.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените дрехи, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Дреха/Дрехи/Арттикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на стоки към парични сметки на фирма Модеска ООД са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД ).

 

Рекламация

 

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. 

Права и задължения на Потребителя

 

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Дрехи/Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Дреха/Дрехи/Артикул/Артикули на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Зарадвай.ме" ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

-        да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Модеска ООД Услуги;

-        да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

-        да уведомява незабавно Модеска ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

-        да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на modeska.bg

 

Модеска ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Модеска ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.modeska.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Модеска ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Модеска ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Модеска ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Модеска ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Модеска ООД.

Модеска ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Модеска ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.modeska.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Модеска ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.modeska.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Модеска ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети Модеска ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Модеска ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Изменение на Общите условия

 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Модеска ООД, като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Модеска ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА на стока

 

Връщане и замяна могат да бъдат направени в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчката.

 

Условия за връщане:

-       Запазен добър търговски вид на стоката, напълно запазена опаковка и аксесоари, в случай, че е имало включени такива (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена). Необходимо е да е придружена с оригинални етикети и опаковки;

-       Изпратеният към нас продукт да е придружен с разписка за пощенски превод, която сте получили от куриера на Еконт и която е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

При рекламация Потребителят може да избере:

-       Замяна на артикула със същия без дефекти;

-       Замяна за друг артикул;

-       Възстановяване на платената сума;

 

Ако замяната е по повод установен дефект или неточност в изпълнението на поръчката, Модеска ООД поема изцяло куриерските разходи. В този случай връщането трябва да бъде с куриерска фирма Еконт, с която Модеска ООД има сключен договор.

При установяване на дефекти (нанесени от Вас), стоката се връща обратно за Ваша сметка.

При замяна и връщане не по вина на Модеска ООД, транспортните разходи са за Ваша сметка и в двете посоки.

Изпратени пратки по „Български пощи” ЕАД не се приемат.

Изпратени пратки с наложен платеж към нас няма да бъдат приемани.

 

Моля предварително да се свържете с наш оператор на телефон 0883316172, за да ни информирате за желанието си да върнете или замените определена стока.

След приемане на върната стока ще върнем дължимите суми в срок от 3 работни дни. Сумата ще бъде възстановена по банков път.